Betingelser og vilkår hos BEE Medic GmbH (kunder fra EU)

Last update: May 2022

Disse vilkår og betingelser er en oversættelse af den oprindelige tyske udgave. I tilfælde af sagsanlæg gælder kun den tyske version.
 
Indhold
A. Generelt
B. Salg og levering af varer (undtagen software)
C. Udlejning af leje- og testudstyr
D. Salg og levering af softwareprodukter
E. Deltagelse i kurser / seminarer / online-kurser
F. BORTSKAFFELSE AF B2B-UDSTYR I HENHOLD TIL ELEKTROG
 

A. Generelt

 

1. Anvendelsesområde

 1. Alle leverancer og andre ydelser fra tyske Bee Medic GmbH til erhvervsdrivende i henhold til § 14 i den tyske borgerlige lovbog (BGB) med hjemsted i Tyskland eller EU er udelukkende underlagt disse generelle vilkår og betingelser. Disse gælder også for alle fremtidige aftaler med kunden, også selv om de ikke udtrykkeligt aftales på ny.
 2. Vi anerkender ikke modstridende vilkår og betingelser fra vores kunder, medmindre vi udtrykkeligt har accepteret deres vilkår skriftligt. Vores vilkår og betingelser gælder også, hvis vi leverer ydelser til kunden uden forbehold, selv om vi har kendskab til kundens modstridende eller afvigende vilkår og betingelser. Afvigende aftaler og mundtlige aftaler er kun gyldige, hvis vi bekræfter dem i tekstform.
 

2. Tekstform

Aftaler, ændringer eller yderligere kontraktforhold med Bee Medic GmbH skal bekræftes i tekstform. Aftalen om at fravige tekstformen skal også bekræftes via tekstform.
 

B. Salg og levering af varer (undtagen software)

 

3. Tilbuddet, kontrakten og omfanget af tjenesterne

 1. De oplysninger, som vi viser i kataloger, brochurer, på internettet eller i andre medier, er ikke et tilbud, men blot en invitation til at afgive et købstilbud. Der indgås en aftale på følgende betingelser:
  1. Kunden giver et købstilbud (via webshop-bestillingsformularen) om at indgå en købsaftale ved at lægge varer i indkøbskurven i vores webshop og afslutte bestillingsprocessen ved at klikke på bestillingsknappen. Købstilbuddet er accepteret fra vores side, hvis der sendes en ordrebekræftelse rettet til kunden i tekstform.
  2. Kunden kontakter os telefonisk eller i tekstform og modtager efterfølgende et tilbudsbrev eller en ordrebekræftelse fra os i tekstform. Vores tilbud kan accepteres af kunden ved en udtrykkelig erklæring om accept eller ved en endelig betaling af det angivne endelige beløb inden for den fastsatte frist på den konto, der er angivet i tilbuddet.
 2. En accept af vores tilbud om at indgå et køb kan ske inden for to uger efter modtagelsen af tilbuddet, men ikke mere end tre uger efter at tilbuddet er blevet sendt. Fristen er overholdt, hvis kunden sender sin erklæring om accept, eller hvis kunden anviser betalingen inden for den givne frist.
  Hvis kunden sender sin accept eller sit depositum efter udløbet af den tildelte frist, udgør det et købstilbud fra kunden til Bee Medic GmbH om at indgå en salgsaftale. Tilbuddet er accepteret fra vores side, hvis der sendes en ordrebekræftelse i tekstform til kunden.
 3. Vores tjenester på dette område omfatter levering af de bestilte apparater og/eller det bestilte udstyr. For omfanget af den kontraktligt aftalte service er kun vores ordrebekræftelse gyldig.
 4. Vi bekræfter, at leveringen af varer er af gennemsnitlig art og kvalitet.
 

4. Priser, prisreservationer og betalingsbetingelser

 1. Vores priser for apparater og udstyr er foruden omkostningerne til emballage og transport samt den lovpligtige moms.
  Hvis leveringen sker i flere leveringer på kundens anmodning, bærer kunden også alle ekstra omkostninger til emballage og transport.
 2. Medmindre andet er aftalt, er betalingen gebyrfri og skal betales fuldt ud inden 30 dage efter modtagelsen af fakturaen. Afdrag eller delbetalinger accepteres kun efter forudgående aftale. I tilfælde af forsinket betaling forfalder hele det udestående beløb til betaling med det samme, og der kan rejses et retsligt krav.
  Levering til nye kunder kan kun finde sted efter forudbetaling. Vi forbeholder os retten til at anmode om forudbetaling af en levering til eksisterende kunder.
  Alle bankgebyrer skal betales af kunden.
  Der kan opkræves tillægsgebyrer på bruttofakturabeløbet for de enkelte betalingsmetoder. Disse vil i så fald blive angivet særskilt på tilbuddet eller ordrebekræftelsen på forhånd.
 3. Beregningsfejl, aritmetiske fejl, skrive- eller billedfejl er forbeholdt.
 4. Told eller fragtomkostninger skal betales af kunden. Vi vil fremlægge dokumentation for disse omkostninger for kunden, hvis kunden anmoder om det.
 5. Kunden kan få en forsinket betaling uden at blive mindet om det, § 286, stk. 3, i BGB. Hvis der sendes sådanne påmindelser, vil de dog blive opkrævet hos kunden, med en fast sats på 20 EUR pr. påmindelse.
 6. I tilfælde af forsinket betaling skal kunden betale en rente på kravet på ni (9) procent over basisrenten. Vi er berettiget til at opkræve kunden en højere rente, hvis der er en juridisk grund til det.
 

5. Levering / Leveringsfrist

 1. Medmindre der er aftalt en afvigende leveringsfrist, sker leveringen af de kontraktlige varer til postvæsenet eller andre leveringstjenester uden forsinkelse:
  1. Efter at betalingen er modtaget, hvis der er tale om forskudsbetalinger inden for den fastsatte frist.
  2. Efter at Bee Medic GmbH har afgivet en erklæring om accept i tilfælde af acontobetalinger eller i tilfælde af forsinkede forudbetalinger fra kunden i forbindelse med en tidligere ordrebekræftelse fra Bee Medic GmbH.
  Hvis kunden har valgt levering af pakken som én pakke ved bestilling af flere produkter, skal alle bestilte varer være på lager hos Bee Medic Ltd. ud over de ovennævnte krav.
 2. Postbokse accepteres ikke som leveringsadresse.
 3. I tilfælde af uforudsete omstændigheder uden for vores kontrol, som f.eks. force majeure, epidemier/pandemier, terrorisme, krig, naturkatastrofer, strejker, forstyrrelser inden for vores egen eller underleverandørens virksomhed, transportvanskeligheder eller lignende samt officielle foranstaltninger, f.eks. toldkontrol, og vi derved er forhindret i at opfylde vores forpligtelser inden for den givne frist, forlænger vi leveringsfristen med varigheden af hindringen.
 

6. Risiko ved forsendelser

 1. Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den købte vare overgår til kunden, så snart vi har overdraget eller leveret varen til postvæsenet, speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er ansvarlig for at udføre transporten eller forsendelsen.
 2. Transportforsikring ydes kun efter skriftlig anmodning fra kunden, og omkostningerne afholdes af kunden.
 

7. Forbehold vedrørende ejendomsrettigheder

Vi forbeholder os retten til ejerskab af den købte vare, indtil den fulde købspris er modtaget. For at forbeholde os ejendomsretten er vi også berettiget til at træde tilbage fra kontrakten uden forudgående varsel.
 

8. Besigtigelse af købte varer / Anmeldelse af mangler

 1. Kunden skal undersøge de købte varer for eventuelle transportskader, fuldstændighed eller andre mangler inden for 48 timer efter modtagelsen af leveringen og anmelde sådanne skader eller mangler inden for yderligere 24 timer med angivelse af den specifikke mangel.
 2. Skjulte fejl skal også indberettes inden for 24 timer efter, at de er opdaget, med angivelse af den specifikke fejl.
 3. Med hensyn til rettidigheden af klagen er det tilstrækkeligt, at klagen sendes rettidigt pr. e-mail til office@beemedic.de (hovedsagelig ved datoen for afsendelse af e-mailen) eller pr. brev (hovedsagelig ved poststemplet)..
 

9. Garantirettigheder og ansvar

 1. Kundens lovbestemte garantirettigheder forudsætter, at han har overholdt undersøgelses- og indsigelsespligten i forbindelse med nr. 8. I modsat fald er enhver garantiret udelukket.
 2. I tilfælde af afhjælpning af en mangel skal kunden straks returnere den afviste genstand til os. I den periode, hvor varen er i brug, skal kunden yde erstatning for værdien i henhold til § 346, stk. 2, i BGB (den tyske borgerlige lovbog) eller fratrække trukne ydelser i henhold til § 346, stk. 1, i BGB.
 3. Vi er ansvarlige i henhold til den lovmæssige regulering for skader som følger:
  1. i tilfælde af en skyldig misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse er erstatningsansvaret begrænset til forudsigelige kontrakttypiske skader, medmindre misligholdelsen af kontrakten var forsætlig.
  2. i tilfælde af andre pligtbrud er vi kun ansvarlige for forsæt eller grov uagtsomhed, herunder fra vores repræsentanter og stedfortrædere. I tilfælde af en kun groft uagtsom overtrædelse er ansvaret begrænset til forudsigelige kontrakttypiske skader.
 4. Ansvaret for skyldige skader på liv, legeme eller helbred forbliver uændret; dette gælder også, hvis der er et ansvar i henhold til produktansvarsloven.
 5. Medmindre andet er angivet, er ansvar udelukket.
 6. Forældelsesfristen for kundens garantirettigheder er 4 uger fra modtagelsen af den købte vare.
 

10. Ombytning eller returnering

Ombytning eller returnering af fejlfri varer er ikke mulig.
 

C. Udlejning af leje- og testudstyr

 

11. Udlejning og testudstyr

 1. Udtrykket "lejeudstyr" henviser til udstyr, der stilles til rådighed for kunden i en begrænset periode mod betaling, medmindre der er tale om testudstyr som omhandlet i stk. 2.
 2. "Testudstyr" henviser til udstyr, som stilles til rådighed for kunden med henblik på et eventuelt fremtidigt køb af udstyret i en begrænset periode.
 3. The equipment is and remains the property of Bee Medic Ltd.
 

12. Udbud, kontrakter og omfang af tjenesteydelser

 1. De oplysninger, som vi viser i kataloger, brochurer, på internettet eller i andre medier, er ikke et tilbud, men blot en opfordring til at afgive et købstilbud. Der indgås en aftale på følgende betingelser:
  1. Kunden kontakter os via telefon eller sms og modtager efterfølgende et skriftligt tilbud fra os i sms-form. Vores tilbud kan accepteres af kunden ved en udtrykkelig erklæring.
 2. Accept af vores tilbud om at indgå en købsaftale kan ske inden for to uger efter modtagelsen af tilbuddet, men ikke længere end tre uger efter at tilbuddet er blevet sendt. Fristen er overholdt, hvis kundens erklæring om accept er blevet sendt i løbet af denne periode.
  Hvis kunden sender en accept erklæring efter udløbet af den tildelte frist, er det et købstilbud fra kunden til Bee Medic GmbH om at indgå en aftale. Tilbuddet er accepteret fra vores side, hvis der sendes en ordrebekræftelse til kunden i tekstform.
 

13. Lejeafgifter, prisreservationer og betalingsbetingelser

 1. Lejen for et leje- eller testudstyr omfatter udgifter til emballage og transport samt den lovpligtige moms til kunden.
 2. Der opkræves en hel måneds leje i begyndelsen af hver kalendermåned.
 3. Hvis den lejede enhed skal repareres i forbindelse med garantien i henhold til købsbetingelserne, opkræves der ingen leje i denne periode.
 4. Faktureringen fra Bee Medic GmbH finder sted efter returnering af apparatet eller kvartalsvis.
 5. Medmindre andet er aftalt, er betalingerne gratis og skal betales fuldt ud inden 30 dage efter modtagelse af fakturaen. Afdrag eller delbetalinger accepteres kun, hvis der er indgået en forudgående aftale herom. I tilfælde af forsinket betaling forfalder hele det udestående beløb til betaling med det samme, og kravet kan indbringes for domstolene.
  Alle bankgebyrer skal betales af kunden.
  Der kan opkræves tillægsgebyrer på bruttofakturabeløbet for de enkelte betalingsmetoder. Disse vil i så fald blive vist særskilt på ordrebekræftelsen.
 6. Kunden kan få en forsinket betaling uden at blive mindet om det, § 286, stk. 3, i BGB. Hvis der sendes sådanne påmindelser, vil de dog blive opkrævet hos kunden, med en fast sats på 20 EUR pr. påmindelse.
 7. I tilfælde af forsinket betaling skal kunden betale en rente på kravet på ni (9) procent over basisrenten. Vi er berettiget til at opkræve kunden en højere rente, hvis der er en juridisk grund til det.
 8. Under alle omstændigheder skal der betales et depositum på den månedlige leje. Dette depositum forfalder på lejemålets første dag.
 

14. Levering / leveringstid

 1. Medmindre der er aftalt en afvigende leveringsfrist, sker leveringen af det kontraktlige leje- eller testudstyr til postvæsenet eller andre leveringstjenester umiddelbart efter, at Bee Medic GmbH har sendt bekræftelsen af lejemålet eller kunden har modtaget accept.
 2. Postbokse accepteres ikke som leveringsadresse.
 3. I tilfælde af uforudsete omstændigheder uden for vores kontrol, som f.eks. force majeure, epidemier/pandemier, terrorisme, krig, naturkatastrofer, strejker, forstyrrelser inden for vores egen eller underleverandørens virksomhed, transportvanskeligheder eller lignende samt officielle foranstaltninger, f.eks. toldkontrol, og vi derved er forhindret i at opfylde vores forpligtelser inden for den givne frist, forlænger vi leveringsfristen med varigheden af hindringen.

15. Besigtigelse af leje- og testudstyr / Anmeldelse af fejl og mangler

 1. Kunden skal undersøge leje- eller testudstyret for eventuelle transportskader, fuldstændighed eller andre mangler inden for 48 timer efter modtagelsen af leveringen og anmelde sådanne skader eller mangler inden for yderligere 24 timer med angivelse af den specifikke mangel.
 2. Skjulte fejl skal også indberettes inden for 24 timer efter, at de er opdaget, med angivelse af den specifikke fejl.
 3. Med hensyn til klagens rettidighed er det tilstrækkeligt, at klagen sendes rettidigt pr. e-mail til office@beemedic.de (hovedsagelig ved datoen for afsendelse af e-mailen) eller pr. brev (hovedsagelig ved poststemplet).
 

16. Garantirettigheder og ansvar

 1. Kundens lovbestemte garantirettigheder forudsætter, at han har overholdt undersøgelses- og indsigelsespligten i forbindelse med nr. 15. I modsat fald er enhver garantiret udelukket.
 2. I tilfælde af afhjælpning af en defekt skal kunden straks returnere det afviste leje- eller testudstyr til os.
 3. Vi er ansvarlige i henhold til den lovmæssige bestemmelse for skader som følger:
  1. i tilfælde af en skyldig misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse er erstatningsansvaret begrænset til forudsigelige kontrakttypiske skader, medmindre misligholdelsen af kontrakten var forsætlig.
  2. i tilfælde af andre pligtbrud er vi kun ansvarlige for forsæt eller grov uagtsomhed, herunder fra vores repræsentanter og stedfortrædere. I tilfælde af en kun groft uagtsom overtrædelse er ansvaret begrænset til forudsigelige kontrakttypiske skader.
 4. Ansvaret for skyldige skader på liv, legeme eller helbred forbliver uændret; dette gælder også, hvis der er et ansvar i henhold til produktansvarsloven.
 5. Medmindre andet er angivet, er ansvarsforpligtigelse udelukket.
 6. Forældelsesfristen for kundens garantirettigheder er 4 uger fra modtagelsen af den købte vare.
 

17. Anvendelse af apparatet

 1. Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse med instruktionerne og kun af uddannet personale.
 2. Apparatet må ikke blive mærket eller lamineret.
 

18. Tilbagelevering af det lejede eller testede udstyr

 1. Efter udløbet af lejeperioden skal kunden returnere apparatet og alt tilbehør til Bee Medic GmbH Tyskland.
 2. Udgifterne til en returforsendelse er altid på kundens regning. I udvalgte lande stiller vi en returlabel til rådighed for en billig returforsendelse. Hvis du ikke har modtaget en returlabel, skal du vælge en forsikret og sporbar forsendelsesmetode med et sporingsnummer. Før returnering skal apparatet og tilbehør rengøres korrekt.
 3. Den enhed, der har været til rådighed, er netop den, der skal sendes tilbage. Hvis en enhed med et andet serienummer returneres, vil de ekstra omkostninger til porto og emballage, der er forbundet med den nødvendige erstatning, blive opkrævet. Leje- eller testudstyrets serienummer er noteret på følgesedlen.
 

19. Risiko ved forsendelser

 1. Risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af leje- eller testudstyr overgår til kunden, så snart vi har overdraget eller leveret det lejede til postvæsenet, speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er ansvarlig for at udføre transporten eller forsendelsen.
  Transportforsikring ydes kun efter skriftlig anmodning fra kunden, og omkostningerne afholdes af kunden.
 2. The customer is liable for loss or damage during the return shipment.
 3. Hvis en enhed er defekt, returneres med ufuldstændigt eller helt manglende tilbehør eller ikke er rengjort, vil kunden blive opkrævet for værdiforringelse, udskiftning af manglende eller defekte dele samt rengøringsprisen. I tilfælde af alvorlig beskadigelse eller tab skal der betales hele prisen for apparatet.
 

D. Salg og levering af softwareprodukter

 

20. Offer, contracts and scope of services

 1. De oplysninger, som vi viser i kataloger, brochurer, på internettet eller i andre medier, er ikke et tilbud, men blot en opfordring til at afgive et købstilbud. Der indgås en aftale på følgende betingelser:
  1. Kunden giver et købstilbud ved at lægge den ønskede software i indkøbskurven og afslutter bestillingsprocessen ved at klikke på bestillingsknappen. Dette købstilbud er accepteret fra vores side, hvis der sendes en ordrebekræftelse til kunden i tekstform.
  2. Kunden kontakter os telefonisk eller via sms og vil efterfølgende modtage et tilbudsbrev fra os i sms-form. Kunden kan acceptere vores tilbud ved en udtrykkelig erklæring om accept over for os eller stiltiende ved rettidig betaling af det endelige beløb, der er angivet i tilbuddet, til vores konto, der er angivet i tilbuddet.
 2. Accept af vores tilbud om at indgå en købsaftale kan ske inden for to uger efter modtagelsen af tilbuddet, men ikke længere end tre uger efter at tilbuddet er blevet sendt. Fristen er overholdt, hvis kundens erklæring om accept er blevet sendt i løbet af denne periode.
  Hvis kunden sender en erklæring om accept efter udløbet af den tildelte frist, udgør dette et købstilbud fra kunden til Bee Medic GmbH om at indgå en aftale. Tilbuddet er accepteret fra vores side, hvis der sendes en ordrebekræftelse til kunden i tekstform.
 3. Den software, der leveres af Bee Medic GmbH, er delvist købt hos tredjeparter. Det nøjagtige omfang af de respektive licenser eller brugsrettigheder fremgår af den licenstekst, som vises ved installation af softwaren.
 4. For software omfatter den ydelse, der skal leveres i henhold til kontrakten, udelukkende leveringen / fremskaffelsen heraf. WVi skylder ikke den hardware, der kræves til drift eller anvendelse af den købte software. Dette skal kunden enten købe separat hos os (f.eks. applikationsudstyr og tilbehør, se ovenfor under B. Salg og levering af varer (undtagen software)) eller via tredjeparter (f.eks. computer, operativsystem, skærme). Desuden er kunden ansvarlig for at skabe og vedligeholde de systemkrav, der er nødvendige for installation og drift af den software, som han har fået fra os, og som er beskrevet i detaljer bl.a. på vores hjemmeside.
 

21. Priser, prisreservationer og betalingsbetingelser

 1. Vores priser for apparater og udstyr er foruden omkostningerne til emballage og transport samt den lovpligtige moms.
  Hvis leveringen sker i flere leveringer på kundens anmodning, bærer kunden også alle ekstra omkostninger til emballage og transport.
 2. Medmindre andet er aftalt, er betalingen gebyrfri og skal betales fuldt ud inden 30 dage efter modtagelsen af fakturaen. Afdrag eller delbetalinger accepteres kun efter forudgående aftale. I tilfælde af forsinket betaling forfalder hele det udestående beløb til betaling med det samme, og der kan rejses et retsligt krav.
  Levering til nye kunder kan kun finde sted efter forudbetaling. Vi forbeholder os ret til at anmode om forudbetaling af en levering til eksisterende kunder.
  Alle bankgebyrer skal betales af kunden.
  Der kan opkræves tillægsgebyrer på bruttofakturabeløbet for de enkelte betalingsmetoder. Disse vil i så fald fremgå særskilt på forhånd af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.
 3. Beregningsfejl, aritmetiske fejl, skrive- eller billedfejl er forbeholdt.
 4. Told eller fragtomkostninger skal betales af kunden. Vi vil fremlægge dokumentation for disse omkostninger for kunden, hvis kunden anmoder om det.
 5. Kunden kan have en forsinket betaling uden at blive mindet om det, § 286, stk. 3, i BGB. Hvis der sendes sådanne påmindelser, vil de dog blive opkrævet hos kunden, med en fast sats på 20 EUR pr. påmindelse.
 6. I tilfælde af forsinket betaling skal kunden betale en rente på kravet på ni (9) procent over basisrenten. Vi er berettiget til at opkræve kunden en højere rente, hvis der er en juridisk grund til det.
 

22. Levering / Leveringsfrist

 1. Medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist, sker leveringen af de kontraktlige varer til postvæsenet eller andre leveringstjenester uden forsinkelse:
  1. Efter at betalingen er modtaget, hvis der er tale om forskudsbetalinger inden for den fastsatte frist.
  2. Efter at Bee Medic GmbH har afgivet en erklæring om accept i tilfælde af acontobetalinger eller i tilfælde af forsinkede forudbetalinger fra kunden i forbindelse med en tidligere ordrebekræftelse fra Bee Medic GmbH.
  Så længe kunden har valgt levering af pakken som én pakke ved bestilling af flere produkter, skal alle bestilte varer ud over de ovennævnte krav være på lager hos Bee Medic GmbH.
 2. Postbokse accepteres ikke som leveringsadresse.
 3. Så længe softwaren kun er købt som en download, vil kunden få adgang til produktet umiddelbart efter de datoer, der er angivet i punkt 22.1 a+b.
 4. I tilfælde af uforudsete omstændigheder uden for vores kontrol, som f.eks. force majeure, epidemier/pandemier, terrorisme, krig, naturkatastrofer, strejker, forstyrrelser inden for vores egen eller underleverandørens virksomhed, transportvanskeligheder eller lignende samt officielle foranstaltninger, f.eks. toldkontrol, og vi derved er forhindret i at opfylde vores forpligtelser inden for den givne frist, forlænger vi leveringsfristen med varigheden af hindringen.
 

23. Risiko ved forsendelser

 1. Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den købte vare overgår til kunden, så snart vi har overdraget eller leveret varen til postvæsenet, speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er ansvarlig for at udføre transporten eller forsendelsen.
 2. Transportforsikring ydes kun efter skriftlig anmodning fra kunden, og omkostningerne bæres af kunden.
 

24. Forbehold vedrørende ejendomsrettigheder

Vi forbeholder os retten til ejerskab af den købte vare, indtil vi har modtaget den fulde købspris. For at forbeholde os ejerskabsretten er vi også berettiget til at træde tilbage fra kontrakten uden forudgående varsel.
 

25. Besigtigelse af indkøbte varer / Anmeldelse af fejl og mangler

 1. Kunden skal undersøge de købte varer for eventuelle transportskader, fuldstændighed eller andre mangler inden for 48 timer efter modtagelsen af leveringen og anmelde sådanne skader eller mangler inden for yderligere 24 timer med angivelse af den specifikke mangel.
 2. Skjulte fejl skal også indberettes inden for 24 timer efter, at de er opdaget, med angivelse af den specifikke fejl.
 3. Med hensyn til klagens rettidighed er det tilstrækkeligt, at klagen sendes rettidigt pr. e-mail til office@beemedic.de (hovedsagelig ved datoen for afsendelse af e-mailen) eller pr. brev (hovedsagelig ved poststemplet).
 

26. Garantirettigheder og ansvar

 1. Kundens lovbestemte garantirettigheder forudsætter, at kunden har opfyldt sine undersøgelses- og indsigelsespligter i forbindelse med nr. 25. I modsat fald er enhver garantiret udelukket.
 2. I tilfælde af afhjælpning af en mangel skal kunden straks returnere den afviste genstand til os. I den periode, hvor varen er i brug, skal kunden yde erstatning for værdien i henhold til § 346, stk. 2, i BGB (den tyske borgerlige lovbog) eller fratrække trukne ydelser i henhold til § 346, stk. 1, i BGB.
 3. Vi er ansvarlige i henhold til den lovmæssige bestemmelse for skader som følger:
  1. i tilfælde af en skyldig misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse er erstatningsansvaret begrænset til forudsigelige kontrakttypiske skader, medmindre misligholdelsen af kontrakten var forsætlig.
  2. i tilfælde af andre pligtbrud er vi kun ansvarlige for forsæt eller grov uagtsomhed, herunder fra vores repræsentanter og stedfortrædere. I tilfælde af en kun groft uagtsom overtrædelse er ansvaret begrænset til forudsigelige kontrakttypiske skader.
 4. Ansvaret for skyldige skader på liv, legeme eller helbred forbliver uændret; dette gælder også, hvis der er et ansvar i henhold til produktansvarsloven.
 5. Medmindre andet er angivet, er ansvar udelukket. Vi påtager os navnlig intet ansvar med hensyn til overholdelse af lovmæssige/licensmæssige bestemmelser for afspilning af ophavsretligt beskyttet medieindhold på datamedier, der ikke leveres af os, eller indhold, der leveres via streamingtjenester ved hjælp af softwaren "Advanced Media Player", som kunden har fået fra os til kommercielle/kommercielle formål (f.eks. i forbindelse med terapier). Kunden eller den respektive bruger/licenshaver er alene ansvarlig for overholdelse af de relevante juridiske og/eller licensmæssige bestemmelser. Ethvert ansvar vedrørende funktionaliteten af streamingtjenester fra tredjeparter er udelukket.
 6. Forældelsesfristen for kundens garantirettigheder er 4 uger fra modtagelsen af den købte vare.
 

27. Ombytning / returnering

Ombytning eller returnering af softwareprodukter er ikke mulig.
 

E. Deltagelse i kurser / seminarer / kurser / online-kurser

 

28. Kursusbeskrivelse/ Content

Grundlaget for hvert kursus er den respektive kursusbeskrivelse. Den indeholder oplysninger om kursets formål og indhold. Da vores kursusprogram løbende tilpasses det nyeste vidensniveau og behandlingsprotokoller, kan ændringer forekomme.
 

29. Kursustilmelding og antal deltagere

 1. Bookingen af et kursus finder sted via BEE Medic GmbH's websted. Hvis flere personer fra en praksisgruppe eller klinik ønsker at tilmelde sig et kursus, er det nødvendigt at angive det fulde navn og stillingsbetegnelse for hver deltager ved tilmeldingen. Sørg venligst for, især ved tilmelding af flere deltagere, at der angives den fulde praksis- eller virksomhedsadresse og ikke deltagernes privatadresser for at sikre korrekt fakturering.
 2. Antallet af deltagere i et kursus kan være begrænset. Tilmeldinger tages derfor i betragtning i den rækkefølge, de modtages og bekræftes af os skriftligt eller elektronisk. Vi forbeholder os ret til at afvise tilmeldinger. Afvisningen er gældende uden begrundelse, men er altid baseret på en vurdering.
 

30.  Tjenester og gebyrer

 1. Beløbet for kursusgebyret og de underliggende tjenester kan findes i kursusbeskrivelsen. Du vil modtage en faktura efter din kursustilmelding. Du bedes overføre fakturabeløbet inden den angivne betalingsdato. Det betalte kursusgebyr er en forudsætning for deltagelse i kurset. Hvis fakturaen ikke betales rettidigt, forbeholder vi os ret til at annullere den reserverede plads og et eventuelt hotelværelse, der er booket fra vores kontingent, og tildele det på anden vis. 
 2. Kursusgebyrerne omfatter i princippet ikke udgifter til kost, rejse til og fra kurset og ophold, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i den respektive kursusbeskrivelse.
 3. Kursusprisen er altid angivet uden moms. De lovbestemte momssatser gælder afhængigt af kursustype og kursussted.
 4. Rabatter kan ikke kumuleres.
 

31. Aflysning fra BEE Medic GmbH

Kursusarrangøren kan til enhver tid aflyse et seminar med en god grund (for få deltagere, for få foredragsholdere, sygdom hos en foredragsholder osv.) eller udelukke enkelte medlemmer fra deltagelse i seminaret uden angivelse af årsag, selv efter bekræftelse af tilmeldingen. I så fald vil de berørte deltagere straks blive underrettet og vil få deres forudbetalte seminargebyrer tilbage i deres fulde størrelse. Der kan ikke gøres yderligere krav gældende, navnlig ikke udgifter til allerede reserverede værelser, rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste osv.
 

32. Aflysning fra kunden / deltageren

 1. Onlinekurser kan ikke længere aflyses, efter at kursusmaterialet er blevet leveret og/eller kursusudstyret er blevet sendt til deltagerne. Det afgørende er tidspunktet for afsendelse af kursusmaterialet (digital levering eller overdragelse til en transporttjenesteudbyder). Hvis der gælder andre afbestillingsbetingelser for onlinekurser, er disse beskrevet sammen med kurset i onlinebutikken. Ved online-kurser kan der med BEE Medic GmbH's samtykke udpeges og registreres en erstatningsdeltager.
 2. Face to face-kurser kan afbestilles gratis op til 29 dage før kursusstart. Ved afbestilling op til 8 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret, og inden for 7 dage før kursusstart betales 100 % af kursusgebyret. Hvis andre afbestillingsbetingelser gælder, fremgår de ved kurset i webshoppen. Der kan udpeges og tilmeldes en erstatningsdeltager med BEE Medic GmbH's samtykke.
 3. Bemærk venligst, at afvigelser fra disse afbestillingsbetingelser også er mulige, da vi også er afhængige af forholdene på stedet for arrangementet, når vi planlægger. Hvis datoer afviger fra de her nævnte frister for et kursus, er dette markeret, og du kan finde dette i kursusbeskrivelsen. Disse særskilte afbestillingsbetingelser har i så fald forrang. Ved tilmelding til et kursus accepterer du disse særskilte afbestillingsbetingelser.
  Du skal også være opmærksom på, at manglende kursusdage eller dele af kurset, f.eks. på grund af forsinket eller tidlig ankomst eller afrejse eller sygdom, ikke kan indhentes, og at der ikke er ret til delvis tilbagebetaling af kursusgebyret.
 

33. Afvigelse i gennemførelsen

BEE Medic GmbH forbeholder sig ret til at ændre foredragsholdere, datoer og steder samt kursustype (klassekursus til online-kursus) for gennemførelsen.
 

34. Informationsblad og bekræftelse af samtykke 

 1. På de fleste af vores kurser lærer du neurofeedback-systemer at kende i grupper på to eller tre, både som "terapeut" og som "patient". Disse selvoplevelser er afgørende for en grundlæggende forståelse af neurofeedback og er en meget vigtig del af kurset. Brug informationsbladet til at informere dig selv på forhånd om neurofeedbackens egenskaber, virkemåde, muligheder og risici, og vi beder dig underskrive dette informationsblad, når fakturaen udstedes.
 2. I enkelte tilfælde kan deltagelse i rollen som "patient" udelukkes af helbredsmæssige årsager, især i tilfælde af graviditet eller tidligere sygdomme som f.eks. depression, alvorlige angstlidelser, psykoser eller epilepsi. Vores undervisere har derfor altid ret til spontant at udelukke deltagere fra den praktiske del af kurset for deres eget og de øvrige kursisters skyld. Dette er meget usandsynligt, men kan være nødvendigt i yderst sjældne individuelle tilfælde. I tilfælde af delvis eller fuldstændig udelukkelse fra den praktiske del af kurset er der ikke krav på tilbagebetaling af kursusgebyret. Hvis du har brug for oplysninger på forhånd, bedes du kontakte vores kundeservice.
 

35. Copyright

BEE Medic GmbH forbeholder sig alle rettigheder til reproduktion og kopiering af undervisningsmaterialer eller dele heraf. Ingen dele af kursusmaterialet må helt eller delvist reproduceres, især ikke ved hjælp af elektroniske systemer, kopieres, distribueres eller anvendes til kommunikation for offentligheden i nogen form, heller ikke til brug i foredrag, uden skriftlig tilladelse fra kursusarrangøren. Eventuel software, der måtte blive stillet til rådighed under kurset, må ikke kopieres helt eller delvist.
 

36. Ansvar

BEE Medic GmbH påtager sig intet ansvar for genstande af enhver art, som kunden eller seminardeltagerne har medbragt til kurserne. Hver deltager er fuldt ud ansvarlig for sig selv og sine handlinger inden og uden for det arrangerede arrangement. Han/hun er fuldt ud ansvarlig for eventuelle skader.
 

37. Yderligere vilkår for online-kurser

 1. Gælder udelukkende for online grundkurser: kurset skal fysisk gennemføres af mindst 2 personer med medicinsk eller terapeutisk faglig uddannelse . De praktiske øvelser og selvoplevelsen kræver deltagelse af 2 personer. Enkeltpersoner uden kursuspartnere kan ikke deltage i online grundkurset. Hvis et medlem af praktikholdet er forhindret i at deltage, kan den registrerede partner heller ikke deltage, medmindre en erstatningsperson kan deltage i overensstemmelse med punkt 32.1.
 2. Deltagerne er selv ansvarlige for en velfungerende og tilstrækkelig stærk internetforbindelse.
 3. Neurofeedback-udstyr til den praktiske del af kurset kan fås hos BEE Medic GmbH mod et depositum for varigheden af online-grundkurset. Depositummet vil blive opkrævet hos en af praktikpartnerne sammen med kursusprisen, som også er ansvarlig for apparatet/apparaterne. En opdeling af depositummet mellem begge deltagere er ikke mulig. Der gælder de vilkår for brug af kursusudstyret, der er aftalt skriftligt med praktikpartneren. Kursusudstyret vil først blive sendt efter modtagelse af kursusgebyret og depositummet.
 4. Rettidig betaling af kursusgebyret er en forudsætning for deltagelse i kurset. Rabatter kan ikke akkumuleres.
 5. Bee Medic GmbH er ikke ansvarlig for forsinket levering af kursusdokumenter eller kursusudstyr.

38. Gældende ret / Kompetent domstol / Kontraktsprog

 1. Tysk lovgivning er gældende; anvendelsen af FN's konvention om internationale køb af varer (CISG) er udelukket. Hvis kunden er en købmand eller ikke har sit hjemsted i Tyskland, er Singen eller distriktsdomstolen i Konstanz den eneste kompetente domstol, som er ansvarlig i tilfælde af, at tvisten falder ind under distriktsdomstolens kompetence. I modsat fald gælder de generelle bestemmelser om jurisdiktion.
 2. Det officielle kontraktsprog er tysk.
   

39. Afsluttende bestemmelser

 1. Disse generelle vilkår og betingelser på dansk er en oversættelse af den originale tyske version. I tilfælde af tvister gælder kun den tyske version.
 

F. Bortskaffelse af B2B-udstyr i henhold til ElektroG 

 1. Kunden påtager sig forpligtelsen til at bortskaffe de leverede varer på egen regning efter endt brug i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Til dette formål tilbyder BEE Medic GmbH en mulighed for at returnere og bortskaffe de gamle apparater. Hvis du ønsker at bortskaffe et gammelt elektrisk apparat til brug i erhvervslivet, kan du benytte den tilbagetagningsmulighed, som BEE Medic GmbH stiller til rådighed til dette formål. Forudsætningen er, at det gamle elektriske apparat er et BEE Medic-produkt fra et sted i Tyskland og er købt hos os efter august 2005. Udfyld venligst kontaktformularen, der er linket her, med din anmodning. Du vil derefter modtage et tilbud om bortskaffelse af dit gamle elektriske apparat samt yderligere oplysninger om returnering af det gamle apparat.
 2. Kunden skal holde BEE Medic fri for forpligtelserne i henhold til § 19, stk. 3, punktum 1, ElektroG (omkostninger ved bortskaffelse) og eventuelle krav fra tredjemand i forbindelse hermed, navnlig i tilfælde af videresalg.
 3. I tilfælde af videresalg af de leverede varer overtager kunden alle oplysnings-, efterspørgsels- og informationspligter over for BEE Medic og andre erhvervsdrivende i henhold til ElektroG. Denne forpligtelse omfatter navnlig forpligtelsen til at informere slutbrugeren af de leverede varer i overensstemmelse med § 19 a ElektroG om, at 
  1. batterier og akkumulatorer skal om muligt fjernes
  2. BEE Medic har stillet returfaciliteter til rådighed, 
  3. affaldssymbolet betyder, at gamle apparater skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald
  4. slutbrugerne selv er ansvarlige for at slette personoplysninger på eget ansvar.
 4. Hvis kunden sælger de leverede varer til en tredjepart og undlader at informere tredjeparten om bortskaffelsesomkostningerne, er kunden forpligtet til at betale for bortskaffelsen og omkostningerne hertil.
 5. BEE Medic's krav om overtagelse/frigivelse fra Kundens side må ikke forældes før udløbet af to år efter den endelige afslutning af brugen af enheden. Den toårige periode for suspension af forældelse begynder tidligst ved BEE Medic's modtagelse af en skriftlig meddelelse fra kunden om ophør af brugen.